Zgodnie z polityką firmy w zakresie dbałości o ochronę środowiska, priorytetem jest redukcja lotnych związków organicznych (głównie styrenu) do atmosfery. Firma Markos dba o spełnienie wszystkich norm i wymagań, jaki i zapewnienie wysokich standardów BHP na stanowiskach pracy. Z powyższych priorytetów wynika częściowo specjalizacja firmy Markos w technologiach próżniowej infuzji żywicy i laminowaniu w formach zamkniętych.

Bardzo dużą wagę przywiązuje się do gospodarki odpadami prowadząc edukację pracowników w zakresie potrzeby i zasad segregacji odpadów poprodukcyjnych. Markos, jako firma przyjazna środowisku, poszukuje i stosuje alternatywne metody gospodarowania odpadami, m. in. metodą termicznego przekształcania odpadów z jednoczesnym odzyskiem energii (technologia zgazowania). Jest to metoda uznana za Najlepszą Dostępną Technologię (BAT - Best Available Technology) termicznego przekształcania paliw odpadowych i biomasowych.